Planning Senzora

Nieuwbouwplan Senzora is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Nieuwbouw Senzora Deventer

Masterplan presentatie

In april 2022 zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden waarbij het masterplan van Senzora is gepresenteerd en omwonenden konden reageren op de plannen. Het Masterplan dient als basis voor het bestemmingsplan en als leidraad en toetsingskader voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan en de bouwplannen, zonder een definitief eindbeeld te geven.

Besluitvorming Masterplan

Op 13 juli 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het Masterplan en is het plan voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Door middel van o.a. dialoogbijeenkomsten met de hele buurt en focusgroepen gaan we samen met omwonenden en met onze architecten in gesprek en halen we input op voor de verdere uitwerking van de plannen.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start procedure bestemmingsplan

In de 2e helft van 2023 wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Als omwonenden krijg je de mogelijkheid om je zienswijzen naar voren te brengen.

Sloop panden

In juli 2022 werd het asbest uit de panden verwijderd. Vervolgens is in het vierde kwartaal 2022 gestart met de sloopwerkzaamheden.

Waardevol erfgoed wordt behouden. Zo krijgt het karakteristieke Senzorapand aan de Raamstraat een prominente plaats in het nieuwe plan en wordt het gebouw in oude luister hersteld. Ook het witte pand aan de Raamstraat wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe functie.

Op 28 september 2022 was er een informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden voor omwonenden rondom het Senzora-terrein. De gehele presentatie kan je nog rustig nalezen door op onderstaande button te klikken.

Presentatie sloop Senzora-terrein
Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Vaststelling bestemmingsplan

Momenteel is het onderzoek met als doel een ontwerp bestemmingsplan nog in volle gang. Dit onderzoek bestaat uit diagloogbijeenkomsten, focusgroepen en 1 op 1 contact tussen de omwonenden en ontwikkelaar om te komen tot een schetsontwerp. Dit schetsontwerp zal na de mogelijkheid tot formele inspraak op het ontwerp worden vastgelegd in het definitieve bestemmingsplan.

Kijk voor een uitgebreide planning waarin de participatie van omwonenden en betrokkenen duidelijk wordt weergegeven op de website van Senzora Raambuurt.

Ga naar website Senzora Raambuurt

Onherroepelijk bestemmingsplan

Wanneer het bestemmingsplan in samenwerking met alle betrokkenen is vastgesteld, wordt deze aangeboden aan ter vaststellingen aan de gemeenteraad. Verwacht wordt om het ontwerp bestemmingsplan in 2024 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep. 

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start Verkoop

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 gestart wordt met de verkoop van de woningen.

Bouwrijp

In het eerste kwartaal van 2024 wordt de grond bouwrijp gemaakt.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start bouw

Verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2024 kunnen gaan starten met de bouw.

Oplevering en woonrijp

Begin 2026 worden de woningen opgeleverd en het gebied woonrijp gemaakt.

Nieuwbouw Sensora Deventer