Informatie over de participatie voor omwonende Senzora

3 februari '23

We willen u graag informeren over het lopende participatieproces voor de planvorming van het Senzora terrein. Zoals in het communicatie- en participatieplan beschreven doen we dit met focusgroepen en dialoogbijeenkomsten. In de focusgroepen wordt ingezoomd op een specifiek thema, de dialoogbijeenkomsten zijn bedoeld om met alle omwonenden in gesprek te gaan en input te verzamelen op de plannen. 

De focusgroepen zijn inmiddels gestart en de eerste dialoogbijeenkomst zal plaatsvinden op 6 maart. De uitnodiging voor deze avond met locatie en tijdstip volgt. Het is nodig om u van te voren aan te melden via de uitnodiging.

image alt

Samenstelling focusgroepen

Voor de focusgroepen hebben we een oproep gedaan aan omwonenden om zich hiervoor aan te melden. Er zijn veel reacties binnengekomen en op 29 november is de eerste bijeenkomst geweest van Focusgroep 1 (Stedenbouw en architectuur). Focusgroep 2 (Verkeer en parkeren) is gestart op 12 december. Van beide focusgroepen kunt u hieronder een korte samenvatting lezen. De verslagen van de focusgroepen zijn online te vinden op: www.nieuwbouw-senzora.nl.

image alt

Focusgroep 1 | Stedenbouw & Architectuur

De eerste focusgroep stond in het teken van kennismaken met elkaar, het ophalen van zorgen en aandachtspunten en het maken van praktische afspraken over het vervolg van de focusgroepen. Op basis van de input die er vanuit de deelnemers is gegeven zijn aandachtspunten met elkaar vastgesteld en deze worden meegegeven aan de architect in de uitwerking van de plannen. De aandachtspunten staan in het verslag.

Aan de deelnemers is gevraagd om referenties aan te leveren van goede of juist minder goede voorbeelden, zodat er in de focusgroep hier op ingezoomd kan worden en dit ook aanvullende input is voor de architect.

image alt

Tweede bijeenkomst
Bij de tweede bijeenkomst was één van de architecten (Heren5) aanwezig om te spreken over de aandachtspunten en de zorgen en om zijn visie op het plan te horen. Met de verkregen input vanuit de focusgroep en het bezoeken van een aantal omwonenden thuis is de architect aan de slag gaat met de uitwerking. Op de derde bijeenkomst op 30 januari heeft de architect zijn eerste bevindingen en ideeën voor de locatie gedeeld.

In de volgende bijeenkomst gaan de focusgroepen samen met de architecten aan de slag met de plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van een maquette.  


Op de volgende dialoogbijeenkomst vindt er een terugkoppeling plaats van het proces en de stappen die zijn gezet. Dit om u de gelegenheid te geven om hier op te reageren. Deze input wordt vervolgens weer meegenomen in de uitwerking.  

image alt

Focusgroep 2 | Verkeer en parkeren

De focusgroep Verkeer en parkeren heeft twee bijeenkomsten gehad. Op de eerste bijeenkomst is kennisgemaakt en zijn aandachtspunten en zorgen vanuit de omwonenden benoemd. Zo zijn er veel zorgen over de toename van de verkeersintensiteit, parkeerdruk en de verkeersveiligheid. Veel zorgen hebben ook betrekking op verkeersaspecten buiten het plangebied van Senzora. De gemeente Deventer heeft daarom op de tweede avond op 23 januari uitleg gegeven over het parkeer- en verkeersbeleid en hoe er vanuit dat perspectief naar de ontwikkeling van het Senzora terrein wordt gekeken. Het verslag van deze avond volgt en komt ook beschikbaar op onze website.

Stand van zaken Sloop

De sloop is in volle gang! Een groot deel van de gebouwen is al gesloopt. De sloopwerkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning. Dat betekent dat de verwachting is dat vóór de zomervakantie dit jaar de werkzaamheden zijn afgerond.

Mocht u na aanleiding van de sloopwerkzaamheden vragen hebben of heeft u klachten dan kunt u terecht bij de uitvoerder Hendrie ven ’t Ende van de Scheffergroep. (info@scheffergroep.nl of 06-81924966.

Communicatie

Op dit moment communiceren we met u middels een digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u meer informatie over het project op de website www.nieuwbouw-senzora.nl. Er is een nieuwe website live met daarop gerichte informatie voor omwonenden. Ga naar www.senzora-raambuurt.nl. Op deze manier kunnen we u beter informeren over het lopende participatieproces. 

Blijf op de hoogte Nieuwsoverzicht
Onderscheidend binnenstedelijk woonmilieu Senzora